Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Informacje o Centrum

Celem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt – Interacting Minds, Societies, Environments) jest przekraczanie granic tradycyjnie, ideograficznie (opisowo) pojętej humanistyki i nauk społecznych w kierunku badań pionierskich, analiz big data, ilościowych i eksperymentalnych badań skupionych na nomotetycznym (tj. dążącym do formułowania prawidłowości i praw) wyjaśnieniu procesów kulturowych.

Działanie Centrum skupia się na tworzeniu projektów prawdziwie interdyscyplinarnych. Myślenie o humanistyce i naukach społecznych we współpracy z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (w tym narzędzi humanistyki cyfrowej i eksperymentalnej), pozwoli na realizację innowacyjnych projektów badawczych. Wśród dyscyplin realizujących badania w Centrum są językoznawstwo, archeologia, psychologia, studia nad historią wiedzy naukowej, studia nad pamięcią, geografia społeczna, studia środowiskowe, ekonomia, finanse i zarządzanie i inne.

Wyodrębniono pięć tematów wiodących, które będą realizowane w ramach Centrum:

    1. Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective;
    2. People, Space and Environment;
    3. Evolution of Communication Systems;
    4. Knowledge Complexity and Memory;
    5. Sustainable Development and the Society of the Future.

Jedną z inicjatyw, którą Centrum będzie realizowało, jest powołanie Foresight Lab, zajmującego się prognozowaniem przyszłości i bliską współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także szeroką współpracą międzynarodową.

Ważnym elementem funkcjonowania jednostki będzie również zachęcanie pracowników Uniwersytetu, by realizowali swoje projekty we współpracy z Centrum, jak również, by prowadzili projekty niezależne i finansowane ze źródeł zewnętrznych. Ideą Centrum jest krzewienie nowych koncepcji i sposobów uprawiania humanistyki i nauk społecznych, w silnym powiązaniu ze zdobyczami nauki światowej.