Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół PAST

PAST – Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective

Zespół Past składa się z badaczy Instytutu Archeologii UMK. Prowadzą oni multidyscyplinarne studia dotyczące wszystkich epok od paleolitu po czasy nowożytne, badając zjawiska społeczno-kulturowe (magię, obrzędy, religię, gospodarkę), społeczno-przyrodnicze (eksploatacja zasobów fauny i roślin, migracje, zmiany w środowisku przyrodniczym, wymieranie gatunków) i technologiczne (wytwarzanie przedmiotów, eksploatacja i przetwarzanie surowców).

Szczegółowe zakresy badawcze dotyczą:

Badania są realizowane poprzez archeologię terenową (wykopaliska – pozyskiwanie źródeł), archeologię laboratoryjną, archeozoologię, archeobotanikę, traseologię i archeologię eksperymentalną oraz badania biomolekularne (analizy genetyczne, izotopowe, biochemiczne i geochemiczne).

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki (czyt. Kierownicy Zespołów)

Członkowie:

1. Prof. dr hab. Wojciech Chudziak (wojchud@umk.pl)

Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: historia i kultura świata śródziemnomorskiego, sport i zwierzęta

2. Dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz (agnieszka.noryskiewicz@umk.pl, anorys@umk.pl)

Google Scholar, Research Gate, ORCID
Professor in Nicolaus Copernicus University, Department of History, Institute of Archeology, Department of Environmental Archaeology and Human Paleoecology;

Zainteresowania badawcze:
• roślinność holocenu i późnych zlodowaceń (badania paleoekologiczne – głównie metodą analizy pyłków);
• relacje człowiek-środowisko w okresie prehistorii;
• zmiany roślinności i klimatu w centralnej oraz północnej Polsce w okresie późnych zlodowaceń i holocenu
• interpretacja diagramów skamieniałości pyłków przy pomocy interakcji pomiedzy roślinnością a pyłkami (coroczne monitorowanie pyłków)
• zwyczaje pogrzebowe w badaniach archeobotanicznych
•skład botaniczny uli pszczelich (melissopalinologia)

Osiągnięcia naukowe:
• autorka lub współautorka ponad 150 publikacji;
• członkini Polish Botanical Society; Centre for Climate Change Research; Pollen Monitoring Programme; Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (Association of Environmental Archeology); Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły (Lower Vistula River Friends Society)
• uczestniczka projektu LAPBIAT2 (Lapland Atmosphere-Biosphere Facility) – 2002
• laureatka stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – 2003
• uczestniczka interdyscyplinarnego i międzynarodowego projektu ICLEA – Virtual Institute for Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses
• uczestniczka projektu badawczego “The dynamics of Late Glacial and Holocene vegetation changes in the light of isopollen maps”, zwieńczonego publikacją: Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, ed. by M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright Jr., Ch. Turner.
•uczestniczka projektu badawczego “Historical atlas of Polish towns”, I cooperated in cartographic elaboration of the successive sheets for the atlas ed. By A. Czacharowski, R. Czaja (Malbork , Świecie, Braniewo, Włocławek)
• Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy monografia na temat historii roślinności i osadnictwa na terenie Ziemi Chełmińskiej w późnym Holocenie

Hobby: podróże, natura

3. Dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK (grezegor@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: samochody terenowe, podróże, ochrona środowiska

4. Dr Magdalena Krajcarz (magkrajcarz@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże, literatura fantastyczna i fotografia przyrodnicza.

5. Dr Magdalena Sudoł-Procyk (sudol@umk.pl)

ORCID, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże i spędzanie wolnego czasu z rodziną

Badacze wizytujący:

Svetlana Shnaider, PhD
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Październik 2020 – Grudzień 2020)